Stadgar för Sveriges Fjäderfäklubb

§1
Sveriges Fjäderfäklubb har till ändamål att höja och främja intresset för vårt lands fjäderfäskötsel samt medverka till att intresset sprids för fjäderfärasernas bevarande.

§2
SFKs verksamhet bör bedrivas enligt normer jämställda dem inom likartade föreningar.

§3
Om klubbens tillgångar det tillåter skall man låta utgiva ett medlemsblad angående klubbens verksamhet.

§4
Klubben ska eftersträva att knyta förbindelser med andra föreningar som arbetar för samma ändamål.

§5
Medlemskap i klubben kan vinnas av varje för klubbens verksamhet intresserad person. Anmälan görs till kassören mot erlagd av fastställd medlemsavgift.

§6
Årsavgiften fastställs på årsmötet ett år i sänder. Beslutet gäller alltid nästkommande år. Årsavgiften uppbäres på sätt som årsmötet bestämmer.

§7
Klubben består av en styrelsen med ordförande, vice ordförande, sekreterare, vice sekreterare, kassör, suppleanter och styrelseledamöter.

§8
Styrelsen åligger att med nit och intresse verka för klubbens ändamål, att förvalta klubbens tillhörigheter, att bringa i verkställighet de beslut som fattas och att upptaga och bereda varje enskild medlem väckta förslag.

§9
Ordförande åligger att kalla styrelsen till sammanträden, justera styrelsen och klubbens protokoll och räkenskaper. I händelse av förhinder ska vice ordförande företräda denne.

§10
Sekreteraren åligger att föra protokoll vid styrelsens och klubbens sammanträden, att mottaga inkommande ärenden jämte uppkomna frågor till styrelsens sammanträden.

§11
Kassören åligger att inkassera och förvalta klubben kontanta medel och föra räkenskaper däröver, att göra utbetalningar samt att framvisa kassan och räkenskaperna för revisorerna, vars årsberättelse ska föredragas vid årsmötet.

§12
Klubben skall inom sig årligen anordna en lokal utställning, vartill styrelsen skall utse en särskild kommitté. Styrelsen åligger att av klubben fastställt utställningsreglemente följes och att endast av medlemmar ägda djur får utställas.

§13
I händelse av klubben upplöses skall dess tillgångar tillfalla något andamål med fjäderfäanknytning som årsmötet finner lämpligt.